ĐÔI DÒNG VỀ TÍNH THỂ NGHIỆM Ở NGUYÊN

https://www.youtube.com/watch?v=ub360hGcpBA Tính Thể nghiệm (Experimental) có thể được hiểu là một kết quả của mối tương giao giữa hiện-tại và cái-tôi, sự trải nghiệm của cái tôi hoàn toàn trong khoảnh khắc hiện tại. Hay nói cách khác, thể nghiệm là khi chúng ta nhận-thức-được-ngay-khoảnh-khắc chúng ta đang phản ứng lại một sự việc hiện tại đầy dáng dấp của bản năng xen lẫn lý […]